Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

(podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 11.08. 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 )

I. Podział zajęć dydaktycznych na semestry:

 1. Semestr I       4 września 2017 r. – 19 stycznia 2018 r.   (19 tygodni )
 2. Semestr II      22 stycznia 2018 r. – 22 czerwca 2018 r. (19 tygodni )

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych  – 22 czerwca 2018 r.

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły drugim klasom – 22 czerwca 2018 r.

II. Ferie i przerwy świąteczne:

 1. Zimowa przerwa świąteczna:           23 – 31 grudnia 2017 r.
 2. Ferie zimowe:                                   12 – 25 lutego 2018 r.
 3. Wiosenna przerwa świąteczna:        29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
 4. Ferie letnie:                                       23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

III. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

– część pisemna:          – sesja 1        11 stycznia 2018 r. (czwartek)

                                     – sesja 2        19 czerwca 2018 r. (wtorek)

– część praktyczna:      – sesja 1        27 – 30 stycznia 2018 r.

                                     – sesja 2        27 czerwca – 3 lipca 2018 r.

IV. Terminy wystawiania ocen semestralnych:

 1. Semestr I

– do 12 stycznia 2018 r. (piątek) należy powiadomić uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych,

  do 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) należy wpisać wszystkie oceny semestralne do dzienników,

– do 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) uczniowie mogą składać podania o wyznaczenie egzaminów klasyfikacyjnych,

  17 stycznia 2018 r. (środa) – egzaminy klasyfikacyjne,

  22 – 23 lutego 2018 r. (czwartek, piątek) – egzaminy poprawkowe

2. Semestr II

  do 13 czerwca 2018 r. (środa) należy powiadomić uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych,

  do 14 czerwca 2018 r. (czwartek) należy wpisać wszystkie oceny semestralne do dzienników,

– do 14 czerwca 2018 r. (czwartek) uczniowie mogą składać podania o wyznaczenie egzaminów klasyfikacyjnych,

  18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) – egzaminy klasyfikacyjne,

  29 – 31 sierpnia 2018 r. (środa – piątek) – egzaminy poprawkowe

V. Zajęcia praktyczne

 1. Semestr I       I zmiana:  18.09.17 – 26.10.17
  II zmiana:  30.10.17 – 7.12.17
 2. Semestr II     III zmiana:  22.01.18 – 15.03.18
  IV zmiana: 19.03.18 – 16.05.18

VI. Praktyki zawodowe

 1. Semestr I       kl. II CD: 11.12.17 – 22.12.17
  kl. II AB:  2.01.18 – 15.01.18
 2. Semestr II     kl. II AB:  17.05.18 – 30.05.18
  kl. II CD:  4.06.18 – 15.06.18

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć:

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) odrabiamy w dniu 3 marca 2018 r. (sobota),

2 maja 2018 r. (środa)  odrabiamy w dniu  17 marca 2018 r. (sobota),

4 maja 2018 r. (piątek) odrabiamy w dniu  21 kwietnia 2018 r. (sobota),

1 czerwca 2018 r. (piątek)

19 czerwca 2018 r. (wtorek) część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ( dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I – szych ).

VIII. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej:

– 14 września 2017 r. (czwartek) godz. 15.00  sala anatomiczna – plany pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018, plan nadzoru pedagogicznego,

– październik 2017 r. (data zostanie podana) – plan finansowy na 2018 rok,

– 28 listopada 2017 r. (wtorek) godz.15.00  – plan doskonalenia zawodowego,

– 19 stycznia 2018 r. (piątek) godz. 15.00 – klasyfikacja semestralna,

– 26 luty 2018 r. (poniedziałek) godz. 15.00 – zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych po I / III semestrze.

20 czerwca 2018 r. (środa) godz. 15.00 – klasyfikacja semestralna,

– 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) godz. 11.00 – podsumowanie pracy nauczycieli i     wychowawców w roku szkolnym 2017/2018,

– 31 sierpnia 2018 r. (piątek) godz. 11.00 – zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych po II / IV semestrze, podsumowanie nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018, organizacja roku szkolnego 2018/2019.

W zależności od bieżących potrzeb mogą zostać wyznaczone dodatkowe terminy zebrań Rady Pedagogicznej SPIML nr 2 w Krakowie (m.in. szkolenie Rady pedagogicznej SPIML nr 2 w Krakowie).

IX.   Imprezy szkolne:

ognisko integracyjne – termin zostanie podany,

  13 grudnia 2017 r. (środa) godz. 19.00 – Wigilia szkolna,

  22 kwietnia 2018 r. (niedziela)   CRACOVIA MARATON

cykliczne imprezy o charakterze rekreacyjnym i sportowym (promocja szkoły) – terminy podawane będą na bieżąco

X.   Terminy wypełniania dokumentacji szkolnej (odpowiedzialni opiekunowie klas):

– do 1 września 2017 r.   dzienniki lekcyjne (listy klasowe, podział godzin),

– do 31 września 2017 r.  dzienniki lekcyjne (kompletne), arkusze ocen kl. I-szych,

– do 19 stycznia 2018 r.  dzienniki lekcyjne (kompletne),

– do 26 stycznia 2018 r. arkusze ocen (kompletne),

– do 2 marca 2018 r. arkusze ocen (wpisane egzaminy poprawkowe),

– do 20 czerwca 2018 r. dzienniki lekcyjne (kompletne),

– do 27 czerwca 2018 r. arkusze ocen (kompletne),

– do 7 września 2018 r. arkusze ocen (wpisane egzaminy poprawkowe),

– frekwencję klasy należy liczyć na bieżąco (do 2 tygodni po skończonym miesiącu).

                        

Uwagi:

 1. Opiekun klasy pierwszej jest zobowiązany na początku roku szkolnego zapoznać uczniów ze statutem SPIML nr 2 w Krakowie.
 2. Nauczyciele są zobowiązani na początku roku szkolnego poinformować uczniów o zasadach BHP na zajęciach (wpis do dziennika lekcyjnego) oraz wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z realizowanego przez siebie przedmiotu (wpis do dziennika lekcyjnego).
 3. O ewentualnym wystawieniu oceny niedostatecznej semestralnej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia na tydzień przed końcem semestru.

Aby pobrać kalendarz jako załącznik kliknij tutaj.

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY