Projekt Unijny

Gwarantujemy wszystkim uczniom 4 – tygodniowe płatne (uczeń otrzymuje wynagrodzenie) staże zawodowe po ukończeniu drugiej klasy oraz kursy doskonalące z zakresu masażu

Rekrutacja 2017/2018

UWAGA!!!

Są jeszcze wolne miejsca, rekrutacja nadal trwa!

ZAPRASZAMY!!!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2017/2018

Rekrutacja trwa do 30 sierpnia 2017 r. 

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych: 30 sierpnia 2017 r. – godz. 11.00.

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest systemem tradycyjnym. Dokumenty należy składać w Sekretariacie SPIML nr 2 w Krakowie (I piętro) w godz. 8.00 – 14.30; tel. 12 638 56 61; e-mail: spiml@kki.pl

1. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania: tutaj lub w sekretariacie szkoły);
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie Technik Masażysta (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły);
 • Oświadczenie o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego;
 • 4 fotografie (format jak do dowodu osobistego);
 • Podanie o internat (do pobrania: tutaj lub w sekretariacie szkoły).

2. Osoby z niepełnosprawnością dodatkowo zobowiązane są dostarczyć:

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok lub inne – wydane przez odpowiednią instytucję;
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany okres kształcenia w szkole policealnej – wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;

3. Powyższe dokumenty należy złożyć w szkole w białej papierowej teczce, wyraźnie podpisanej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania (ew. korespondencyjnym) oraz telefonem kontaktowym.

 

4. Do klasy I w Szkole Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie średnie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie Technik Masażysta.

Do oddziałów integracyjnych przyjmujemy kandydatów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki o których mowa w pkt 4, niż liczba    miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria – określone w art. 20 g ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

 • niepełnosprawność kandydata;
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 

6. Kryteria te mają jednakową wartość (1pkt) i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

8. Kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają podjęcie nauki w dniu 4 września podpisem na liście obecności. Nie podjęcie nauki bez usprawiedliwienia w ciągu pierwszego tygodnia nauki traktowane jest jako rezygnacja i powoduje przyjęcie kandydata z listy rezerwowej.


Dodatkowe dokumenty:

Decyzja – otwórz

Regulamin rekrutacji – otwórz

Informacja dla osób bez miejsca w internacie – otwórz

Informacja dla osób z miejscem w internacie – otwórz

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego – otwórz


Istnieje możliwość bezpłatnej kontynuacji nauki:

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna (wersja .doc)

Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach

SZKOŁA BEZPŁATNA

MATURA NIE WYMAGANA

BEZ OGRANICZENIA WIEKOWEGO

PONADPROGRAMOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

PRAKTYKI W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

INTERNAT I STOŁÓWKA W BUDYNKU SZKOŁY